Alzheimersföreningen i Sverige. www.alzheimerforeningen.se

Anhörigrådet (AHR),Anhörigas riksförbund. www.ahrisverige.se

Bort med skammen. http://bortmedskammen.se/

Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid demenssjukdom. www.bpsd.se

Demensbutiken. www.demensbutiken.se

Svensk Demens Centrum. Demens ABC. www.demenscentrum.se

Demensförbundet. www.demensforbundet.se

Egon Rommedahl. www.rommedahl.nu

Fallgroper i demensvården. www.fallgropar.se

Gun Aremyr.  www.gunaremyr.se

Gothia Fortbildning, bokutgivning, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar. http://www.gothiafortbildning.se

Hattstugan. www.hattstugan.se

Jacob Carlander. http://carlander.nu/

Mentex Terapimaterial. http://www.mentex.se/

Monika Forsman, Lärforum. http://www.larforum.com/

Nätbaserad vårdutbildning i demens. Skånes universitetssjukhus

Nationella Kvalitetsregister. www.kvalitetsregister.se

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom

Svenska demensdagarna.  www.svenskademensdagarna.se

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre

SveDem – Svenska Demensregistret. www.svedem.se

Vårdal Institutet. http://www.vardalinstitutet.se/