Om företaget

Bryom AB ägs och drivs av Bertha Ragnarsdóttir.  

Målsättningen med företaget är att öka kunskapen inom demensområdet.  Med huvudsyfte  att personer med demenssjukdom, och deras närstående, ska få ett bättre och värdigare liv med ökad välbefinnande. 

Bertha kan anlitas för kurser, utbildningar, handledning, inspirationsföreläsningar och rådgivning. 

Uppdragen riktar sig mot all personal inom omsorgen, chefer, sjuksköterskor, paramedicinare, undersköterskor/vårdbiträden, biståndshandläggare. Överförmyndare och gode män, tandvårdspersonal. Poliser, präster, bank och butikspersonal,  Arkitekter/lokalplanerare i byggbolag som bygger äldreboende, personal inom färdtjänsten, och alla de som kan tänkas komma i kontakt med personer med demenssjukdom. 


Fokus är på personcentrerad omvårdnad och salutogent synsätt. 

Bertha är fil.mag i social omsorg, med psykoterapeutisk grundubildning. Hon är certifierad coach samt certifierad utbildare i BPSD - kvalitetsregistret. Har deltagit i internationonell värdegrundsutbildning för chefer och ledare.  

Bertha  har lång erfarenhet av arbete inom demensvård och omsorg . 
Där kan nämnas, vårdbiträde, chef, biståndshandläggare, forskningsassistent, kurator, utvecklingsledare och handledare.

Bertha är i dagsläget verksamhetsutvecklare i Leanlink (Linköpings Äldreomsorg), kurator i ett kommunalt demensteam, ledare för  2 demensarbetslag (DAL) inom hemtjänst i Linköpings kommun. Handledare för omsorgspersonal och utbildar i BPSD- kvalitetsregistret med efterföljande implementering.

Bertha  är med i styrgruppen för Svenskt  BPSD-register och är ledamot i Svenska nätverket för demenskunskap. Hon har skrivit två böcker inom demensområdet och skriver från och till artiklar i tidningen Äldreomsorg.

Att lära ut är att påverka andras liv för evigt.

Värdegrund

De utbildningar och föreläsningar som erbjuds är anpassade till de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom med evidensbaserade metoder.
Den nationella värdegrunden, att äldre personer alltid ska känna välbefinnande och leva ett värdigt liv, är min ledstjärna.